Thủ tục công nhận sáng kiến

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục công nhận sáng kiến để quý vị tham khảo.

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế để quý vị tham khảo.

Thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký sáng chế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký sáng chế để quý vị tham khảo

Thủ tục đăng ký bản quyền báo chí, tranh ảnh

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền báo chí, tranh ảnh để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền tác giả để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu Thủ tục đăng ký logo độc quyền để quý vị tham khảo.

Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký làm thêm đến 300 giờ một năm

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký làm thêm đến 300 giờ một năm để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký nội quy lao động để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị …đã ghi trong giấy phép lao động

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh...

Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác cùng vị trí

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác cùng vị trí để quý vị tham...

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kĩ thuậ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm,...