STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về
2 Mẫu sổ đăng ký giám hộ hoặc nhận cha, mẹ, con

Tải về
3 Mẫu tờ khai đăng ký hỗ trợ hoạt động kết hôn

Tải về
4 Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tải về
5 Mẫu lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu trung tâm kết hôn

Tải về
6 Mẫu giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tải về
7 Mẫu sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về
8 Mẫu sổ khai tử

Tải về
9 Mẫu tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về
10 Mẫu tờ khai tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về
11 Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Tải về
12 Mẫu tờ khai thay đổi nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác giấy khai sinh

Tải về
13 Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Tải về
14 Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

Tải về
15 Mẫu tờ khai đăng ký khai tử dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về
16 Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

Tải về
17 Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Tải về
18 Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tải về
19 Mẫu tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác nhận lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh

Tải về
20 Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Tải về
21 Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu