STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh dự án đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tải về
2 Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
3 Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Tải về
4 Mẫu bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Tải về
5 Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư

Tải về
6 Mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH

Tải về
7 Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Tải về
8 Mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh

Tải về
9 Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Tải về
10 Mẫu đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
11 Mẫu đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
12 Mẫu thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Tải về
13 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tải về
14 Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Tải về
15 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tải về
16 Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Tải về
17 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tải về
18 Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tải về
19 Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
20 Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Tải về
21 Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu