STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu bản đề nghị đăng ký lại Giấy phép đầu tư

Tải về
2 Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

Tải về
3 Mẫu bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
4 Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Tải về
5 Mẫu bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

Tải về
6 Mẫu bảng đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
7 Mẫu bảng đăng ký đầu tư

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu