STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu tài liệu đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Tải về
2 Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Tải về
3 Mẫu bản lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài

Tải về
4 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Tải về
5 Mẫu phương án làm thêm giờ đến 300 giờ/năm

Tải về
6 Mẫu văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ

Tải về
7 Mẫu công văn xin phép làm thêm giờ

Tải về
8 Mẫu Nội quy lao động trong doanh nghiệp

Tải về
9 Mẫu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Tải về
10 Mẫu doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Tải về
11 Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Tải về
12 Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tải về
13 Mẫu kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng không cùng sống

Tải về
14 Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải về
15 Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Tải về
16 Mẫu bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về
17 Mẫu bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm

Tải về
18 Mẫu bảng tổng hợp thuế GTGT

Tải về
19 Mẫu bảng kê khai hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng

Tải về
20 Mẫu bảng kê khai hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra trong tháng

Tải về
21 Mẫu bảng kê nộp thuế

Tải về
22 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về
23 Mẫu bảng kê khai thuế TTĐB được khấu trừ

Tải về
24 Mẫu bảng kê khai hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

Tải về
25 Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về
26 Mẫu tờ khai thuế môn bài

Tải về
27 Mẫu phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Tải về
28 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu 01A)

Tải về
29 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu 01B)

Tải về
30 Mẫu tờ khai thuế tài nguyên tạm tính

Tải về
31 Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng

Tải về
32 Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Tải về
33 Mẫu giấy thỏa thuận cho và nhận con nuôi

Tải về
34 Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu

Tải về
35 Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan đại diện Việt Nam

Tải về
36 Mẫu biên bản chia tài sản chung vợ chồng

Tải về
37 Mẫu biên bản hòa giải ly hôn

Tải về
38 Mẫu biên bản định giá tài sản

Tải về
39 Mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

Tải về
40 Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Tải về
41 Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Tải về
42 Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Tải về
43 Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ

Tải về
44 Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

Tải về
45 Mãu đơn xin ly hôn

Tải về
46 Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn

Tải về
47 Giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng

Tải về
48 Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Tải về
49 Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận lại tình trạng hôn nhân

Tải về
50 Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

Tải về
51 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Tải về
52 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Tải về
53 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

Tải về
54 Mẫu phụ lục danh mục tài sản làm tài sản đảm bảo đã ký

Tải về
55 Mẫu phụ lục tài sản đảm bảo là phương tiện giao thông cơ giới

Tải về
56 Mẫu phụ lục tài sản các nội dung khác đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
57 Mẫu phụ lục các bên tham gia giao dịch đảm bảo

Tải về
58 Mẫu đơn yêu cầu thay đổi mã cá nhân khi đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
59 Mẫu đơn yêu cầu cấp mã cá nhân đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
60 Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên

Tải về
61 Mẫu đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
62 Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo

Tải về
63 Mẫu đơn yêu cầu cấp bản sao giấy chứng nhận giao dịch đảm bảo

Tải về
64 Mẫu đơn yêu cầu xử chữa sai sót trong giao dịch đảm bảo

Tải về
65 Mẫu đơn yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo

Tải về
66 Mẫu đơn yêu cầu xóa giao dịch đảm bảo

Tải về
67 Mẫu đơn yêu cầu thay đổi đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
68 Mẫu đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải về
69 Hợp đồng mua bán tài sản

Tải về
70 Hợp đồng tặng cho tài sản

Tải về
71 Hợp đồng thuê tài sản

Tải về
72 Hợp đồng trao đổi tài sản

Tải về
73 Hợp đồng mượn tài sản

Tải về
74 Hợp đồng mua bán xe

Tải về
75 Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

Tải về
76 Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Tải về
77 Văn bản cam kết về tài sản

Tải về
78 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Tải về
79 Hợp đồng ủy quyền

Tải về
80 Hợp đồng thuê khoán

Tải về
81 Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản

Tải về
82 Hợp đồng tặng cho xe

Tải về
83 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

Tải về
84 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

Tải về
85 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản

Tải về
86 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho

Tải về
87 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

Tải về
88 Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

Tải về
89 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

Tải về
90 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Tải về
91 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

Tải về
92 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản

Tải về
93 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

Tải về
94 Hợp đồng góp vốn bằng động sản

Tải về
95 Hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa

Tải về
96 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

Tải về
97 Hợp đồng đặt cọc

Tải về
98 Biên bản phân chia thừa kế

Tải về
99 Giấy ủy quyền

Tải về
100 Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về
101 Mẫu sổ đăng ký giám hộ hoặc nhận cha, mẹ, con

Tải về
102 Mẫu tờ khai đăng ký hỗ trợ hoạt động kết hôn

Tải về
103 Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tải về
104 Mẫu lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu trung tâm kết hôn

Tải về
105 Mẫu giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tải về
106 Mẫu sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về
107 Mẫu sổ khai tử

Tải về
108 Mẫu tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về
109 Mẫu tờ khai tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về
110 Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Tải về
111 Mẫu tờ khai thay đổi nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác giấy khai sinh

Tải về
112 Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Tải về
113 Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

Tải về
114 Mẫu tờ khai đăng ký khai tử dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về
115 Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

Tải về
116 Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Tải về
117 Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tải về
118 Mẫu tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác nhận lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh

Tải về
119 Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Tải về
120 Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

Tải về
121 Mẫu bản đề nghị đăng ký lại Giấy phép đầu tư

Tải về
122 Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

Tải về
123 Mẫu bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
124 Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Tải về
125 Mẫu bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

Tải về
126 Mẫu bảng đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
127 Mẫu bảng đăng ký đầu tư

Tải về
128 Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh dự án đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tải về
129 Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

Tải về
130 Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Tải về
131 Mẫu bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Tải về
132 Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư

Tải về
133 Mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH

Tải về
134 Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Tải về
135 Mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh

Tải về
136 Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Tải về
137 Mẫu đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
138 Mẫu đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
139 Mẫu thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Tải về
140 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tải về
141 Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Tải về
142 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tải về
143 Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Tải về
144 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tải về
145 Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tải về
146 Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tải về
147 Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Tải về
148 Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Tải về
149 Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH

Tải về
150 Mẫu danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tải về
151 Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

Tải về
152 Mẫu danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Tải về
153 Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Tải về
154 Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải về
155 Mẫu hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội

Tải về
156 Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải về
157 Mẫu giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng

Tải về
158 Mẫu giấy xác nhận đang đi học

Tải về
159 Mẫu giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH

Tải về
160 Mẫu giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng

Tải về
161 Mẫu đơn đề nghị tham gia BHXH

Tải về
162 Mẫu tờ khai tham gia BHTY

Tải về
163 Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Tải về
164 Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu