STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tải về
2 Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tải về
3 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013

Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tải về
4 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11.11.2013

Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tải về
5 Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08.11.2013

Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08.11.2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Tải về
6 Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01.11.2013

Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01.11.2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tải về
7 Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29.07.2013

Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29.07.2013 của Chính phủ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tải về
8 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11.07.2013

Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11.07.2013 của Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tải về
9 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23.04.2013

Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23.04.2013 của Chính phủ quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tải về
10 Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013

Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về
11 Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013

Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Tải về
12 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26.09.2012

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26.09.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tải về
13 Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05.04.2010

Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05.04.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
14 Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14.07.2010

Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14.07.2010 của Chính phủ quy định về hình thức, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tải về
15 Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2010

Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Tải về
16 Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19.05.2010

Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19.05.2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Tải về
17 Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15.12.2009

Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15.12.2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
18 Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27.11.2009

Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27.11.2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
19 Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26.03.2009

Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26.03.2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Tải về
20 Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16.02.2009

Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16.02.2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Tải về
21 Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14.01.2009

ghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14.01.2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Tải về
22 Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03.12.2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03.12.2008 của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Tải về
23 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14.03.2008

Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14.03.2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Tải về
24 Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28.08.2007

Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28.08.2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về
25 Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Tải về
26 Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007

Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tải về
27 Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31.05.2007

Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31.05.2007 của Chính phủ về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Tải về
28 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11.05.2007

Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11.05.2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
29 Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn

Tải về
30 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12.02.2007

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu