STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Luật Đất đai năm 2013 ngày 29.11.2013

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Luật số: 45/2013/QH13).

Tải về
2 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tải về
3 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10.10.2013

Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Tải về
4 Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15.10.2013

Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Tải về
5 Nghi dinh 84/2013/NĐ-CP ngày 25.07.2013

Nghị đinh 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Tải về
6 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14.01.2013

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Tải về
7 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11.05.2012

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tải về
8 Nghi dinh số 38/2011/NĐ-CP ngày 26.05.2011

Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2005.

Tải về
9 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23.03.2011

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tải về
10 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17.06.2011

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Tải về
11 Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07.04.2010

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tải về
12 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tải về
13 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06.12.2010

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Tải về
14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23.06.2010

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Tải về
15 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 16.08.2009

Nghị định của Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
17 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai (Luật số 34/2009/QH12).

Tải về
18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
19 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); điều kiện ủy quyền cấp Giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Tải về
20 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15.10.2007

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chí tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản.

Tải về
21 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.06.2007

Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm 2007 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.

Tải về
22 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.05.2007

Nghị định của Chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Tải về
23 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Tải về
24 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày ngày 06.09.2006

Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, sở hữu nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Tải về
25 Luật nhà ở 2005

Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Tải về
26 Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29.06.2006

Luật Kinh doanh Bất động sản đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 (Luật số 63/2006/QH11).

Tải về
27 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày ngày 03.12.2004

Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định thu tiền sử dụng đất khi: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, Xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Tải về
28 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03.12.2004

Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Tải về
29 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tải về
30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 26.11.2003

Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu