STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26.12.2013

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Tải về
2 Thông tư 70/2011/BCA ngày 10.10.2011

Thông tư số 70/2011/BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bảo chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

Tải về
3 Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09.10.2012

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã.

Tải về
4 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01.08.2012

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Tải về
5 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 15.10.2013

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính.

Tải về
6 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01.08.2012

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng Hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

Tải về
7 Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17.09.2005

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"

Tải về
8 Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27.04.2005

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

Luật số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

Tải về
10 Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27.07.2006

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về
11 Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 29.04.2004

Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Tòa án quân sự khu vực.

Tải về
12 Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08.12.2005

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn một số quy định trong phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tải về
13 Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05.11.2004

Nghị quyết 04/4004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Tải về
14 Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02.03.2005

Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
15 Luật Tố tụng hình sự năm 2003 ngày 26.11.2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Tải về
16 Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24.11.2010

Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24.11.2010 Hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2010

Tải về
17 Luật tố tụng hành chính năm 2010 ngày 24.11.2010

Luật tố tụng hành chính năm 2010 Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Tải về
18 Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28.07.2011

Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28.07.2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại năm 2010

Tải về
19 Luật trọng tài thương mại 2010 ngày 17.06.2010

Luật trọng tài thương mại 2010 ngày 17.06.2010 Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

Tải về
20 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
21 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
22 Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31.07.2003

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại

Tải về
23 Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
24 Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28.04.2005

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 28 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản

Tải về
25 Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02.10.2004

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Tải về
26 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
27 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29.07.2011

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng Hành chính

Tải về
28 Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22.10.2010

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tải về
29 Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02.10.2007

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 02 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm "Thi hành bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tải về
30 Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12.05.2006

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 12 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai "thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu