STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013

Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
2 Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21.09.2010

Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
3 Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31.12.2010

Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về
4 Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 104/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Tải về
5 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về
6 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29.08.2013

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29.08.2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
7 Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30.12.2010

Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30.12.2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Tải về
8 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Tải về
9 Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20.09.2011

Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20.09.2011 sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định 100/2006

Tải về
10 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006

Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS và Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Tải về
11 Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16.08.2010

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16.08.2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Tải về
12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Tải về
13 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu