STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16.03.2012

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tải về
2 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013 về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giải, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Tải về
3 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27.10.2011

Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

Tải về
4 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010

Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2011.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu