STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08.01.2014

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08.01.2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tải về
2 Thông tư 03/2014 TT-BLĐTBXH ngày 20.01.2014

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH Ngày 20.01.2014 hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về
3 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25.10.2013

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH Ngày 25.10.2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.

Tải về
4 Nghị định 81/2012 NĐ-CP ngày 08.10.2012

Nghị định 81/2012 NĐ-CP Ngày 08.10.2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/ND-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tải về
5 Nghị định 53/2014/NĐ-CP ngày 26.05.2014

Nghị định 53/2014/NĐ-CP ngày 26.05.2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Tải về
6 Nghị định 27/2014/ NĐ-CP ngày 07.04.2014

Nghị định 27/2014/ NĐ-CP ngày 07.01.2014 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Tải về
7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16.01.2014

Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16.01.2014 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.

Tải về
8 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Tải về
9 Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013

Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Tải về
10 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05.09.2013

Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05.09.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về
11 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải về
12 Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15.07.2013

Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15.07.2013 của Chinh phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Tải về
13 Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang.

Tải về
14 Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19.06.2013

Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19.06.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tải về
15 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22.05.2013

Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Tải về
16 Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về
17 Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về
18 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về
19 Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

Tải về
20 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tải về
21 Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Tải về
22 Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08.05.2013

Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Tải về
23 Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012

Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về
24 Bộ Luật Lao Động năm 2012

Bộ luật Lao Động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Tải về
25 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hôi về Bảo hiểm thất nghiêp.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu