STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.06.2014

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.06.2014 hướng dẫn Luật Tiếp công dân

Tải về
2 Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 ngày 04.04.2012

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về
3 Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 ngày 27.03.2013

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 năm 2013 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về
4 Nghị định 220/2013/NĐ-CP ngày 27.12.2013

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2014.

Tải về
5 Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 19.12.2013

Nghị định sô 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

Tải về
6 Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc nhà nước,.có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.

Tải về
7 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24.09.2013

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tải về
8 Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12.08.2013

Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Tải về
9 Nghi định 75/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006.

Tải về
10 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17.06.2013

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và một số điều củ Luật Phòng, Chống tham nhũng.

Tải về
11 Luật tiếp công dân năm 2013

Luật tiếp công dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải về
12 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải về
13 Nghi định 76/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012

Nghi định 76/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

Tải về
14 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Tải về
15 Luật Tố cáo năm 2011

Luật Tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Tải về
16 Luật Khiếu nại năm 2011

Luật Khiếu nại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu