STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18.06.2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC Ngày 18.06.2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về
2 Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07.05.2014

Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07.05.2014 quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Tải về
3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18.12.2013

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Tải về
4 Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16.10.2013

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN và Luật Thuế GTGT sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành,

Tải về
5 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15.05.2013

Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Tải về
6 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14.05.2010

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn.

Tải về
7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013

Thông tư này hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Tải về
8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15.08.2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
9 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17.01.2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Tải về
10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải về
11 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013

Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tải về
12 Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13.08.2013

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

Tải về
13 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22.07.2013

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

Tải về
14 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
15 Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08.12.2011

Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08.12.2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tải về
16 Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009

Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về
17 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16.03.2007

Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về
18 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23.10.2012

Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Tải về
19 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005

Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tải về
20 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 ngày 14.06.2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 ngày 14.06.2005 Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan

Tải về
21 Luật Hải quan năm 2001

Luật Hải quan năm 2001 Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Tải về
22 Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005

Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tải về
23 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13.08.2010

Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất nhập khẩu

Tải về
24 Luật thuế tài nguyên năm 2009

Luật thuế tài nguyên năm 2009 Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

Tải về
25 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Tải về
26 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Tải về
27 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tải về
28 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tải về
29 Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010

Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Tải về
30 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu