STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Tải về
2 Thông tư 173/2010/TT-BTC ngày 04.10.2014

Thông tư 173/2010/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) do Bộ Tài chính ban hành

Tải về
3 Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 21.11.2011

Thông tư 21/2011/TT-BTP Ngày 21.11.2011 Về quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tư pháp ban hành.

Tải về
4 Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27.06.2011

Thông tư 12/2011/TT-BTP Ngày 27.06.2011 hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về
5 Quyết định 1985/QĐ-BTP ngày 13.07.2012

Quyết định 1985/QĐ-BTP Ngày 13.07.2012 Ban hành kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của luật nuôi con nuôi.

Tải về
6 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28.03.2013

Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28.03.2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Tải về
7 Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03.01.2013

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03.01.2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

Tải về
8 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02.02.2012

Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02.02.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Tải về
9 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21.03.2011

Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21.03.2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi.

Tải về
10 Luật nuôi con nuôi năm 2010

Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tải về
11 Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 12.07.2009

Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 12.07.2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Tải về
12 Luật người cao tuổi năm 2009

Luật người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Tải về
13 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007

Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Tải về
14 Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21.07.2006

Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21.07.2006 của Chính phủ sửa đổi nghị định 68/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Tải về
15 Luật Bình đẳng giới năm 2006

Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Tải về
16 Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12.02.2003

Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12.02.2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học.

Tải về
17 Nghị định 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001

Nghị định 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Tải về
18 Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03.10.2001

Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03.10.2001 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình.

Tải về
19 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu