Sẽ có hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 trên phạm vi cả nước

Ngày Pháp luật năm 2014 bắt đầu được thực hiện từ tháng 8 và cao điểm vào ngày 9/11. Việc thực hiện Ngày Pháp luật phải tổ chức thống nhất, linh hoạt từ Trung ương tới địa phương và phải gắn với việc triển khai Hiến pháp.

 Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, Ngày Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức bắt đầu từ tháng 8, trong đó tập trung trong tuần lễ từ ngày 3 – 10.11 và cao điểm vào ngày 9.11.2014.  Bộ Tư pháp sẽ có văn bản  gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc tổ chức thực hiện

Ngày Pháp luật năm 2014 một cách thống nhất. 
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

Trong năm 2013, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nói riêng, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội nói chung. 

Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. 

Do đó, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật cho biết: “Việc triển khai Ngày Pháp luật năm nay cần gắn liền với sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng này, tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống”. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, đưa Ngày Pháp luật trở thành một sự kiện thường niên, dự kiến Ngày Pháp luật năm nay tiếp tục được  tổ chức thống nhất, linh hoạt từ Trung ương đến địa phương, chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng cấp, từng ngành, đồng thời phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật năm 2013. 

Theo nhận định của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2014 sẽ  góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thực thi pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thông qua các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013, các văn bản pháp luật quan trọng mới được ban hành cũng sẽ hiệu quả hơn, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.