Quản trị công ty TNHH Nhà nước giữ 100% vốn

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quy chế quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Quy chế).

Theo dự thảo, công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ - công ty con được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Cơ cấu tổ chức của công ty thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với công ty không thuộc phạm vi quy định trên, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định áp dụng một trong hai mô hình sau đây căn cứ vào quy mô, phạm vi địa bàn và ngành nghề kinh doanh của công ty: 1- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc Ban Kiểm soát; 2- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc Ban Kiểm soát.

Đối với công ty theo mô hình Hội đồng thành viên, theo dự thảo, cơ cấu Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Trong đó, Hội đồng thành viên của công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có không quá 7 thành viên; Hội đồng thành viên của các công ty khác có không quá 5 thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng thành viên không giữ các chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc, (Phó giám đốc), Kế toán trưởng và các chức danh khác trong bộ máy điều hành công ty không thấp hơn 70% tổng số thành viên.

Theo dự thảo, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm của công ty và sau khi được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận, Hội đồng thành viên có thể thành lập một số ban trực thuộc do các thành viên Hội đồng thành viên làm Trưởng ban thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Đối với công ty theo mô hình chủ tịch công ty, theo dự thảo, Chủ tịch công ty do Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định Chủ tịch công ty kiêm hoặc không kiêm Tổng giám đốc (Giám đốc). Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Doanh nghiệp.

Dự thảo nêu rõ, công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc), cán bộ quản lý và những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có các lợi ích tài chính, trừ khi Cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty có quyết định khác.

Thành viên Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc), cán bộ quản lý và người liên quan không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty để phục vụ mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác gây thiệt hại cho công ty, chủ sở hữu nhà nước và bên có lợi ích liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 12/04/2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.