Không để chậm trễ, nợ đọng văn bản

Một trong những yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật diễn ra trong 2 ngày 16 -17/7 là “đáp ứng đúng tiến độ, không để chậm trễ, nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật” (VBQPPL).

Trong phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến vào Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là 2 trong số các dự án luật phục vụ trực tiếp cho việc triển khai Hiến pháp năm 2013 với mục tiêu tổ chức và hoạt động của Chính phủ; xây dựng Chính phủ mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, phát huy mạnh mẽ dân chủ và pháp quyền, phục vụ nhân dân, kiến tạo, phát triển đất nước, tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp năm 2013; bảo đảm chính quyền địa phương các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.
 
Chính phủ cũng cho ý kiến về Dự án Luật Ban hành VBQPPL, Luật Dân số, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp ý kiến của các thành viên Chính phủ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án luật này trên tinh thần bám sát Hiến pháp, thực tiễn, kế thừa các luật hiện hành. 

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Luật pháp có tốt, đúng, phù hợp thì công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước sẽ hiệu lực, hiệu quả và ngược lại”. Vì vậy, Chính phủ cần quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật “để thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống”.

Đối với các dự án luật đang được xây dựng và chuẩn bị trình Quốc hội xem xét hay thông qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị kỹ các nội dung đóng góp ý kiến, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình; đồng thời với việc đáp ứng đúng tiến độ, không để chậm trễ, nợ đọng VBQPPL, các dự án Luật phải được đảm bảo chất lượng về tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi của các VBQPPL.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.