Công khai thông tin về hoạt động của DNNN

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc minh bạch hóa và công bố công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là công cụ hữu hiệu để Nhà nước giám sát việc sử dụng các nguồn lực của nhà nước tại các doanh nghiệp này, tránh gian lận, sử dụng không hiệu quả, thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Giám sát tốt hoạt động của các doanh nghiệp này góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc công khai thông tin của các doanh nghiệp góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững nền kinh tế. Công khai thông tin của các doanh nghiệp làm cho các đại diện vốn nhà nước nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng vốn lãng phí, tham ô. Công khai thông tin của các doanh nghiệp cũng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Từ đó tăng tính hấp dẫn của dòng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp này, tạo điều kiện để mở rộng các nguồn lực trong xã hội đầu tư vào các công ty này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước gồm 4 chương 25 điều nhằm tạo ra khung pháp lý chung, thống nhất về việc công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và cam kết hội nhập quốc tế.

Công bố thông tin bằng văn bản và dữ liệu điện tử

Theo dự thảo, các doanh nghiệp nhà nước phải công bố những thông tin sau: Chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm/hàng năm;  báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích (nếu có) hàng năm; kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện; thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp. Hình thức công bố thông tin gồm văn bản và dữ liệu điện tử.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc công bố thông tin được thực hiện trên cổng/trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp, Đại diện chủ sở hữu nhà nước và Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam (http://www.business.gov.vn). Đối với báo cáo thường niên, các ấn phẩm khác của doanh nghiệp và Đại diện chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp, có thể công bố tại các cổng/trang thông tin điện tử nêu trên hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật, do Đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực, doanh nghiệp phải thực hiện việc xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, đảm bảo kết nối với trang thông tin điện tử của Đại diện chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp và Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 25/3/2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.