Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Chia sẻ bài viết:
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Tôi hiện là giáo viên tiểu học, có bằng cử nhân cao đẳng sư pham tiểu hoc, có chứng chỉ ngoai ngữ B1, chứng chỉ tin học căn bản, chứng chỉ ngạch công chức hangIII, ở hang III cũ tôi bậc 7 hệ số 3.96 khi chuyển qua hạng III mới tính lương như thế nào, hiện tôi đang học đại học tiểu học sắp tốt nghiệp
Bạn đọc có email thenhanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi hiện là giáo viên tiểu học, có bằng cử nhân cao đẳng sư pham tiểu hoc, có chứng chỉ ngoai ngữ B1, chứng chỉ tin học căn bản, chứng chỉ ngạch công chức hangIII, ở hang III cũ tôi bậc 7 hệ số 3.96 khi chuyển qua hạng III mới tính lương như thế nào, hiện tôi đang học đại học tiểu học sắp tốt nghiệp.
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định về cách xếp lương như sau:
1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;
c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Như vậy, cách xếp lương giáo viên tiểu học được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng