Có được ủy quyền để giao kết Hợp đồng lao động không?

Chia sẻ bài viết:
Có được ủy quyền để giao kết Hợp đồng lao động không?
Ngày 01.06.2018, tôi và 04 người bạn được một công ty thuê hái cà phê. Công ty này yêu cầu chúng tôi cử ra một người đại diện để ký hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn 6 tháng. Xin hỏi, chúng tôi có được ủy quyền cho một người trong nhóm để ký hợp đồng lao động như vậy không? Hợp đồng này có giá trị hay không?
Bạn đọc địa chỉ email: NgocHai08@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Ngày 01.06.2018, tôi và 04 người bạn được một công ty thuê hái cà phê. Công ty này yêu cầu chúng tôi cử ra một người đại diện để ký hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn 6 tháng. Xin hỏi, chúng tôi có được ủy quyền cho một người trong nhóm để ký hợp đồng lao động như vậy không? Hợp đồng này có giá trị hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao Động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng như sau:
2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.
Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người lao động trong nhóm được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thự hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động như sau:
2. Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người lao động trong nhóm phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau: 
a) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền; 
b) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền; 
c) Nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định dưới thời hạn 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng