Quy định về kiểm nghiệm thực phẩm

Chia sẻ bài viết:
Quy định về kiểm nghiệm thực phẩm
Đề nghị luật sư cho biết việc kiểm nghiệm thực phẩm, thanh toán chi phí kiểm nghiệm thực phẩm được pháp luật quy định như thế nào. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng những điều kiện gì (Trần Công Hiệp).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Việc kiểm nghiệm thực phẩm, chi phí kiểm nghiệm thực phẩm và cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được quy định cụ thể tại các điều từ 45 đến 48 Luật An toàn thực phẩm như sau: Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp có yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoặc nhằm mục đích phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm nhằm bất kể mục đích nào cũng phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm do cơ quan quyết định việc kiểm tra, thanh tra chi trả. Khi có kết quả, căn cứ vào kết quả này, cơ quan ra quyết định kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thanh tra.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm phải tự chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm. Trong trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại về an toàn thực phẩm nếu kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện, khiếu nại.

Để đủ năng lực kiểm nghiệm thực phẩm, các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau: có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm; thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, thu phí kiểm nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm do mình thực hiện.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới