Thủ tục đăng ký và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục đăng ký và nghĩa vụ của công ty đại chúng
Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau: công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Đề nghị quý báo cho biết điều kiện và thủ tục đăng ký công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng?

Nguyễn Thành Vinh

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán (được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-6-2006), công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau: công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Công ty cổ phần trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày có một trong ba điều kiện nêu trên phải chuẩn bị và nộp hồ sơ (1 bộ) đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau: điều lệ công ty, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông; báo cáo tài chính năm gần nhất. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng đã đăng ký trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi trở thành công ty đại chúng, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ sau: công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán, tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán; thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và 53 Luật Chứng khoán; các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. có liên quan.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới