Thay đổi ngành nghề kinh doanh có bắt buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?

Chia sẻ bài viết:
Thay đổi ngành nghề kinh doanh có bắt buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?
Công ty tôi đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản để hoạt động trong lĩnh vực này. Xin hỏi, việc công ty thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh thì có bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty không?
Bạn đọc có email hanglexxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản để hoạt động trong lĩnh vực này. Xin hỏi, việc công ty thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh thì có bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Điều lệ công ty như sau:
1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.
Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Như vậy, ngành nghề kinh doanh là nội dung chủ yếu của Điều lệ. Do đó, khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm 
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ