Điều kiện và trình tự cấp giấy phép lao động

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện và trình tự cấp giấy phép lao động
Công ty tôi mới bổ nhiệm một người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật. Xin hỏi: Điều kiện để được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này là gì và trình tự thực hiện như thế nào? 
Bạn đọc có email phamthuyx@xx hỏi: Công ty tôi mới bổ nhiệm một người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật. Xin hỏi: Điều kiện để được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này là gì và trình tự thực hiện như thế nào? 
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định điều kiện cấp giấy phép lao động như sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
Khoản 1 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định trình tự cấp giấy phép lao động như sau: 1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. 3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
Khoản 2 Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định như sau: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và phát hành thống nhất. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Vậy, trình tự và điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động sẽ thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang