Biên bản họp Hội đồng thành viên có cần đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên công ty không?

Chia sẻ bài viết:
Biên bản họp Hội đồng thành viên có cần đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên công ty không?
Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện nay, công ty tôi muốn tiến hành họp Hội đồng thành viên để quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty. Xin hỏi, biên bản họp Hội đồng thành viên có yêu cầu tất cả các thành viên công ty phải ký vào biên bản họp không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 61 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau:
1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;
c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;
đ) Các quyết định được thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.
3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.
Như vậy, theo quy định của pháp luật đã trích dẫn ở trên, biên bản họp Hội đồng thành viên phải có họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp; không yêu cầu phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên công ty.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ