Bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Chia sẻ bài viết:
Bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty tôi là công ty cổ phần. Do mới thành lập nên chưa từng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần nào. Hiện tại đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Xin hỏi, việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào và có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp được không
Bạn đọc có email lananhxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần. Do mới thành lập nên chưa từng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần nào. Hiện tại đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Xin hỏi, việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào và có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp được không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
Như vậy, cuộc họp có thể có 2 người được cử làm thư ký và việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ