Cần xúc tiến xây dựng luật về chống phân biệt đối xử

Hiện nay, vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử đang diễn ra tương đối phổ biến ở Việt Nam nhưng vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo.