Thủ tục lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM để quý vị tham khảo.

Thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện để quý vị tham khảo.

Thủ tục đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết để quý vị tham khảo.

Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để quý vị tham khảo.

Thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Thủ tục Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với...

Thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia để quý vị tham khảo.

Thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất để quý vị tham khảo.

Thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố...

Thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để quý vị tham khảo.

Thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Thủ tục thân nhân của người lao động chết tự đóng BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thân nhân của người lao động chết tự đóng BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú để quý vị tham khảo.

Thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc của đơn vị

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc của đơn vị để quý vị tham khảo.

Thủ tục tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT để quý vị tham khảo.

Thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT để quý vị tham khảo.

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến...

Thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT để quý vị tham khảo.

Thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập để quý vị tham khảo.

Thủ tục giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn để quý vị tham khảo.

Thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Thủ tục truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để quý vị tham khảo.