Thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

Trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng

 • Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện
 1. Người tham gia: 
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
- Nộp tiền đóng cho bộ phận KHTC
        2. Cơ quan BHXH cấp huyện:
- Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho bộ phận Thu, hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho bộ phận kế hoạch tài chính.
- Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ, cho mã số, nhập vào chương trình quản lý thu ký duyệt vào danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận KHTC để thu tiền.
- Bộ phận KHTC đối chiếu hồ sơ, thu tiền đóng, cấp phiếu thu cho người tham gia; chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
 • Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu.
 1. Người tham gia: Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây cho đại lý thu.
 2. Đại lý thu:
- Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai (Mẫu A02-TS) .
- Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo Mẫu quy định.
- Nộp hồ sơ, số tiền đã thu BHXH kèm biên lai cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.
         3. Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn hướng dẫn đại lý nộp tiền cho bộ phận Kế hoạch tài chính.  Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho bộ phận Thu theo quy định.
- Bộ phận Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) nhập vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận KHTC: đối chiếu hồ sơ, thu tiền từ đại lý thu.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Trường hợp hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
 • Người tham gia
Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp huyện.
 • Đối với cơ quan BHXH
 1. Bộ phận một cửa BHXH cấp huyện: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ về BHXH tỉnh.
 2. Phòng Thu: phối hợp Phòng KHTC xác định nguyên nhân, số tiền, trình Giám đốc BHXH tỉnh.
 3. Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định hoàn trả, chuyển Phòng KHTC, BHXH cấp huyện.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại lý thu.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 • Trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:
 1. Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu A02-TS) kèm theo 02 ảnh màu 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu);
 2. Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó.
 • Trường hợp hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện: Đơn đề nghị của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (Mẫu D01-TS) và sổ BHXH.
 1. Thời hạn giải quyết:
 2. Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Cấp sổ BHXH không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 3. Đối với trường hợp hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thời gian cụ thể do BHXH tỉnh quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
 1. Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Kết quả là sổ BHXH.
 2. Đối với trường hợp hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện: Kết quả là Quyết định hoàn trả.
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.