Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:
  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động: Trong trường hợp chấm dứt hoạt động vì Tổ chức chủ quản quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Giấy đăng ký hoạt động mà không có đề nghị gia hạn, thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn gửi Sở Tư pháp nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.
  2. Giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm: (i) Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Trung tâm hỗ trợ kết hôn phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động trước đây. (ii) Trong trường hợp chấm dứt hoạt động vì hết thời hạn hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động mà không được Sở Tư pháp cho gia hạn hoặc bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan khác có thẩm quyền phải gửi cho Tổ chức chủ quản văn bản từ chối gia hạn hoặc quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm hỗ trợ kết hôn bị buộc chấm dứt hoạt động.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ)

  1. Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn;
  2. Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trước đây.

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Tổ chức chủ quản quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Giấy đăng ký hoạt động mà không có đề nghị gia hạn; Hết thời hạn hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động mà không được Sở Tư pháp cho gia hạn; Bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.