STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu bản lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài

Tải về
2 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Tải về
3 Mẫu phương án làm thêm giờ đến 300 giờ/năm

Tải về
4 Mẫu văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ

Tải về
5 Mẫu công văn xin phép làm thêm giờ

Tải về
6 Mẫu Nội quy lao động trong doanh nghiệp

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu