STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Tải về
2 Mẫu doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Tải về
3 Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Tải về
4 Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tải về
5 Mẫu kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng không cùng sống

Tải về
6 Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải về
7 Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Tải về
8 Mẫu bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về
9 Mẫu bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm

Tải về
10 Mẫu bảng tổng hợp thuế GTGT

Tải về
11 Mẫu bảng kê khai hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng

Tải về
12 Mẫu bảng kê khai hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra trong tháng

Tải về
13 Mẫu bảng kê nộp thuế

Tải về
14 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về
15 Mẫu bảng kê khai thuế TTĐB được khấu trừ

Tải về
16 Mẫu bảng kê khai hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

Tải về
17 Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về
18 Mẫu tờ khai thuế môn bài

Tải về
19 Mẫu phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Tải về
20 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu 01A)

Tải về
21 Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu 01B)

Tải về
22 Mẫu tờ khai thuế tài nguyên tạm tính

Tải về
23 Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng

Tải về
24 Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu