STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH

Tải về
2 Mẫu danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tải về
3 Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

Tải về
4 Mẫu danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Tải về
5 Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Tải về
6 Mẫu giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải về
7 Mẫu hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội

Tải về
8 Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải về
9 Mẫu giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng

Tải về
10 Mẫu giấy xác nhận đang đi học

Tải về
11 Mẫu giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH

Tải về
12 Mẫu giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng

Tải về
13 Mẫu đơn đề nghị tham gia BHXH

Tải về
14 Mẫu tờ khai tham gia BHTY

Tải về
15 Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Tải về
16 Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu