STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Luật Đất đai năm 2013 ngày 29.11.2013

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Luật số: 45/2013/QH13).

Tải về
2 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tải về
3 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10.10.2013

Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Tải về
4 Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15.10.2013

Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Tải về
5 Nghi dinh 84/2013/NĐ-CP ngày 25.07.2013

Nghị đinh 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Tải về
6 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14.01.2013

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Tải về
7 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11.05.2012

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tải về
8 Nghi dinh số 38/2011/NĐ-CP ngày 26.05.2011

Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2005.

Tải về
9 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23.03.2011

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tải về
10 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17.06.2011

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Tải về
11 Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07.04.2010

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tải về
12 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tải về
13 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06.12.2010

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Tải về
14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23.06.2010

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Tải về
15 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 16.08.2009

Nghị định của Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
17 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai (Luật số 34/2009/QH12).

Tải về
18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
19 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); điều kiện ủy quyền cấp Giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Tải về
20 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15.10.2007

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chí tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản.

Tải về
21 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.06.2007

Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm 2007 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.

Tải về
22 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.05.2007

Nghị định của Chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Tải về
23 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Tải về
24 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày ngày 06.09.2006

Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, sở hữu nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Tải về
25 Luật nhà ở 2005

Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Tải về
26 Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29.06.2006

Luật Kinh doanh Bất động sản đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 (Luật số 63/2006/QH11).

Tải về
27 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày ngày 03.12.2004

Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định thu tiền sử dụng đất khi: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, Xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Tải về
28 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03.12.2004

Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Tải về
29 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tải về
30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 26.11.2003

Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Tải về
31 Luật Đất đai năm 2003

Luật Đất đai năm 2003, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, thay thế Luật đất đai năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001.

Tải về
32 Luật Đai đai sửa đổi năm 2001

Luật Đai đai sửa đổi năm 2001, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 (Luật số 25/2001/QH10).

Tải về
33 Luật Đất đai sửa đổi năm 1998

Luật Đất đai sửa đổi năm 1998 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998 (Luật số 10/1998/QH10).

Tải về
34 Luật Đất đai năm 1987 ngày 29.12.1987

Luật Đất đai năm 1987 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 (Luật số 3-LCT/HĐNN8).

Tải về
35 Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26.12.2013

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Tải về
36 Thông tư 70/2011/BCA ngày 10.10.2011

Thông tư số 70/2011/BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bảo chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

Tải về
37 Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09.10.2012

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã.

Tải về
38 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01.08.2012

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Tải về
39 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 15.10.2013

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính.

Tải về
40 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01.08.2012

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng Hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

Tải về
41 Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17.09.2005

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"

Tải về
42 Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27.04.2005

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

Luật số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

Tải về
44 Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27.07.2006

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về
45 Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 29.04.2004

Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Tòa án quân sự khu vực.

Tải về
46 Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08.12.2005

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn một số quy định trong phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tải về
47 Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05.11.2004

Nghị quyết 04/4004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Tải về
48 Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02.03.2005

Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
49 Luật Tố tụng hình sự năm 2003 ngày 26.11.2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Tải về
50 Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24.11.2010

Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24.11.2010 Hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2010

Tải về
51 Luật tố tụng hành chính năm 2010 ngày 24.11.2010

Luật tố tụng hành chính năm 2010 Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Tải về
52 Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28.07.2011

Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28.07.2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại năm 2010

Tải về
53 Luật trọng tài thương mại 2010 ngày 17.06.2010

Luật trọng tài thương mại 2010 ngày 17.06.2010 Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

Tải về
54 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
55 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
56 Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31.07.2003

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại

Tải về
57 Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
58 Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28.04.2005

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 28 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản

Tải về
59 Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02.10.2004

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Tải về
60 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2012

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
61 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29.07.2011

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng Hành chính

Tải về
62 Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22.10.2010

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tải về
63 Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02.10.2007

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 02 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm "Thi hành bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Tải về
64 Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12.05.2006

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 12 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai "thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tải về
65 Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10.08.2004

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 10 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình

Tải về
66 Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06.11.2013

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự về án treo

Tải về
67 Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13.06.2012

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án

Tải về
68 Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29.07.2011

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính

Tải về
69 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22.10.2010

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự

Tải về
70 Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31.03.2005

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

Tải về
71 Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16.04.2003

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Tải về
72 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2013

Nghị quyết Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03.12.2013 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.

Tải về
73 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.

Tải về
74 Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12.08.2009

Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

Tải về
75 Luật Dân sự năm 2005

Luật Dân sự năm 2005 Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự); Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần

Tải về
76 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16.05.2013

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16.05.2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tải về
77 Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10.01.2013

Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10.01.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tải về
78 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16.12.2011

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16.12.2011 của Chính phủ sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại.

Tải về
79 Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28.10.2011

Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28.10.2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về
80 Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01.12.2010

Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01.12.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Tải về
81 Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 06.07.2009

Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 06.07.2009 của Chính phủ sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tải về
82 Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07.05.2009

Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07.05.2009 của Chính phủ sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Tải về
83 Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22.09.2008

Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22.09.2008 của Chính phủ về xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tải về
84 Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16.01.2008

Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16.01.2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Tải về
85 Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05.09.2007

Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05.09.2007 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc.

Tải về
86 Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006

Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Tải về
87 Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10.08.2006

Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10.08.2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Tải về
88 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25.07.2006

Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25.07.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về
89 Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12.06.2006

Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12.06.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Tải về
90 Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày 09.06.2006

Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày 09.06.2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tải về
91 Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04.04.2006

Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04.04.2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tải về
92 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31.03.2006

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31.03.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Tải về
93 Luật thương mại năm 2005 ngày 14.06.2005

Luật thương mại năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2006

Tải về
94 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013

Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
95 Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21.09.2010

Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
96 Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31.12.2010

Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về
97 Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 104/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Tải về
98 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về
99 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29.08.2013

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29.08.2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tải về
100 Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30.12.2010

Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30.12.2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Tải về
101 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Tải về
102 Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20.09.2011

Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20.09.2011 sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định 100/2006

Tải về
103 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006

Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS và Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Tải về
104 Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16.08.2010

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16.08.2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Tải về
105 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Tải về
106 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Tải về
107 Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16.03.2012

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tải về
108 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013 về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giải, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Tải về
109 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27.10.2011

Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

Tải về
110 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010

Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2011.

Tải về
111 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08.01.2014

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08.01.2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tải về
112 Thông tư 03/2014 TT-BLĐTBXH ngày 20.01.2014

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH Ngày 20.01.2014 hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về
113 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25.10.2013

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH Ngày 25.10.2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.

Tải về
114 Nghị định 81/2012 NĐ-CP ngày 08.10.2012

Nghị định 81/2012 NĐ-CP Ngày 08.10.2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/ND-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tải về
115 Nghị định 53/2014/NĐ-CP ngày 26.05.2014

Nghị định 53/2014/NĐ-CP ngày 26.05.2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Tải về
116 Nghị định 27/2014/ NĐ-CP ngày 07.04.2014

Nghị định 27/2014/ NĐ-CP ngày 07.01.2014 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Tải về
117 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16.01.2014

Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16.01.2014 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.

Tải về
118 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Tải về
119 Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013

Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Tải về
120 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05.09.2013

Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05.09.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về
121 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.08.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải về
122 Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15.07.2013

Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15.07.2013 của Chinh phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Tải về
123 Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang.

Tải về
124 Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19.06.2013

Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19.06.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tải về
125 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22.05.2013

Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Tải về
126 Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về
127 Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về
128 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về
129 Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

Tải về
130 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tải về
131 Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013

Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Tải về
132 Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08.05.2013

Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08.05.2013 của Chính phủ hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Tải về
133 Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012

Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về
134 Bộ Luật Lao Động năm 2012

Bộ luật Lao Động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Tải về
135 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hôi về Bảo hiểm thất nghiêp.

Tải về
136 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Tải về
137 Thông tư 173/2010/TT-BTC ngày 04.10.2014

Thông tư 173/2010/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) do Bộ Tài chính ban hành

Tải về
138 Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 21.11.2011

Thông tư 21/2011/TT-BTP Ngày 21.11.2011 Về quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tư pháp ban hành.

Tải về
139 Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27.06.2011

Thông tư 12/2011/TT-BTP Ngày 27.06.2011 hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về
140 Quyết định 1985/QĐ-BTP ngày 13.07.2012

Quyết định 1985/QĐ-BTP Ngày 13.07.2012 Ban hành kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của luật nuôi con nuôi.

Tải về
141 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28.03.2013

Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28.03.2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Tải về
142 Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03.01.2013

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03.01.2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

Tải về
143 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02.02.2012

Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02.02.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Tải về
144 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21.03.2011

Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21.03.2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi.

Tải về
145 Luật nuôi con nuôi năm 2010

Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tải về
146 Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 12.07.2009

Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 12.07.2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Tải về
147 Luật người cao tuổi năm 2009

Luật người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Tải về
148 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007

Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Tải về
149 Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21.07.2006

Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21.07.2006 của Chính phủ sửa đổi nghị định 68/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Tải về
150 Luật Bình đẳng giới năm 2006

Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Tải về
151 Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12.02.2003

Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12.02.2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học.

Tải về
152 Nghị định 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001

Nghị định 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Tải về
153 Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03.10.2001

Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03.10.2001 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình.

Tải về
154 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Tải về
155 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18.06.2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC Ngày 18.06.2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về
156 Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07.05.2014

Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07.05.2014 quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Tải về
157 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18.12.2013

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Tải về
158 Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16.10.2013

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN và Luật Thuế GTGT sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành,

Tải về
159 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15.05.2013

Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Tải về
160 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14.05.2010

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn.

Tải về
161 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013

Thông tư này hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Tải về
162 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15.08.2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
163 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17.01.2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Tải về
164 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải về
165 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013

Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tải về
166 Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13.08.2013

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

Tải về
167 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22.07.2013

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

Tải về
168 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27.06.2013

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
169 Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08.12.2011

Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08.12.2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tải về
170 Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009

Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về
171 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16.03.2007

Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về
172 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23.10.2012

Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Tải về
173 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005

Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tải về
174 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 ngày 14.06.2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 ngày 14.06.2005 Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan

Tải về
175 Luật Hải quan năm 2001

Luật Hải quan năm 2001 Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Tải về
176 Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005

Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tải về
177 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13.08.2010

Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất nhập khẩu

Tải về
178 Luật thuế tài nguyên năm 2009

Luật thuế tài nguyên năm 2009 Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

Tải về
179 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Tải về
180 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Tải về
181 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tải về
182 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tải về
183 Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010

Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Tải về
184 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Tải về
185 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Tải về
186 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Tải về
187 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Tải về
188 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Tải về
189 Luật quản lý thuế năm 2006

Luật quản lý thuế năm 2006 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

Tải về
190 Luật Kế toán năm 2003

Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

Tải về
191 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.06.2014

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.06.2014 hướng dẫn Luật Tiếp công dân

Tải về
192 Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 ngày 04.04.2012

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về
193 Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 ngày 27.03.2013

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 năm 2013 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về
194 Nghị định 220/2013/NĐ-CP ngày 27.12.2013

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2014.

Tải về
195 Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 19.12.2013

Nghị định sô 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

Tải về
196 Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc nhà nước,.có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.

Tải về
197 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24.09.2013

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tải về
198 Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12.08.2013

Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Tải về
199 Nghi định 75/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006.

Tải về
200 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17.06.2013

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và một số điều củ Luật Phòng, Chống tham nhũng.

Tải về
201 Luật tiếp công dân năm 2013

Luật tiếp công dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải về
202 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải về
203 Nghi định 76/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012

Nghi định 76/2012/NĐ-CP ngày 03.10.2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

Tải về
204 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Tải về
205 Luật Tố cáo năm 2011

Luật Tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Tải về
206 Luật Khiếu nại năm 2011

Luật Khiếu nại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Tải về
207 Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tải về
208 Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013

Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tải về
209 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013

Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tải về
210 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11.11.2013

Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tải về
211 Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08.11.2013

Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08.11.2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Tải về
212 Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01.11.2013

Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01.11.2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tải về
213 Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29.07.2013

Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29.07.2013 của Chính phủ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tải về
214 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11.07.2013

Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11.07.2013 của Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tải về
215 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23.04.2013

Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23.04.2013 của Chính phủ quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tải về
216 Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013

Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về
217 Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013

Nghị định 33/2013/NĐ-CP ngày 22.04.2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Tải về
218 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26.09.2012

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26.09.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tải về
219 Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05.04.2010

Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05.04.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
220 Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14.07.2010

Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14.07.2010 của Chính phủ quy định về hình thức, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tải về
221 Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2010

Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Tải về
222 Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19.05.2010

Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19.05.2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Tải về
223 Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15.12.2009

Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15.12.2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
224 Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27.11.2009

Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27.11.2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
225 Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26.03.2009

Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26.03.2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Tải về
226 Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16.02.2009

Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16.02.2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Tải về
227 Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14.01.2009

ghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14.01.2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Tải về
228 Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03.12.2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03.12.2008 của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Tải về
229 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14.03.2008

Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14.03.2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Tải về
230 Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28.08.2007

Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28.08.2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về
231 Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Tải về
232 Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007

Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25.07.2007 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tải về
233 Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31.05.2007

Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31.05.2007 của Chính phủ về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Tải về
234 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11.05.2007

Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11.05.2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Tải về
235 Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn

Tải về
236 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12.02.2007

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09.04.2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn

Tải về
237 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư

Tải về
238 Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006

Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21.09.2006 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Tải về
239 Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 19.08.2006

Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 19.08.2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Tải về
240 Luật Đầu tư năm 2005

Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Tải về
241 Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013

Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tải về
242 Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013 của Chính phủ quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tải về
243 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tải về
244 Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013

Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tải về
245 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03.01.2013

Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03.01.2013 của Chính phủ về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tải về
246 Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09.01.2013

Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09.01.2013 của Chính phủ sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tải về
247 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12.11.2012

Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12.11.2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tải về
248 Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08.11.2012

Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08.11.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tải về
249 Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05.10.2012

Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05.10.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

Tải về
250 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03.04.2012

Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03.04.2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tải về
251 Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14.10.2011

Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14.10.2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tải về
252 Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10.10.2011

Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10.10.2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức

Tải về
253 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18.07.2011

Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18.07.2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Tải về
254 Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04.11.2011

Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04.11.2011 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Tải về
255 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01.10.2010

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01.10.2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Tải về
256 Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20.09.2010

Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20.09.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
257 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15.04.2010

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15.04.2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Tải về
258 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04.01.2010

Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04.01.2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ

Tải về
259 Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05.11.2009

Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05.11.2009 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tải về
260 Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21.10.2009

Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
261 Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009

Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Tải về
262 Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03.09.2009

Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03.09.2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tải về
263 Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16.07.2009

Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16.07.2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

Tải về
264 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30.06.2009

Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30.06.2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về
265 Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01.04.2009

Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01.04.2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Tải về
266 Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22.04.2008

Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22.04.2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Tải về
267 Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07.04.2008

Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07.04.2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tải về
268 Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19.05.2007

Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19.05.2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
269 Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18.07.2007

Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18.07.2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Tải về
270 Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05.07.2007

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05.07.2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển.

Tải về
271 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14.06.2007

Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14.06.2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Tải về
272 Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01.03.2007

Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01.03.2007 của Chính phủ về việc kinh doanh xổ số.

Tải về
273 Nghị định 110/2006/NĐ-CP ngày 28.09.2006

Nghị định 110/2006/NĐ-CP ngày 28.09.2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Tải về
274 Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19.05.2006

Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19.05.2006 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tải về
275 Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; quy định về nhóm công ty.

Tải về
276 Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24.08.2001

Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24.08.2001 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu